Gwybodaeth a Hysbysiadau

Gwybodaeth a Hysbysiadau Cyngor Cymuned Llanystumdwy

26.04.23 Hysbyseb Cyfarfod Blynyddol 04.05.2023

15.03.23 Hysbyseb Sedd Wag Ward Llangybi

15.03.23 Hysbyseb Prisiau Barbio Llwybrau 2023

01.02.23 Hysbyseb Ceisiadau am Gymorth Ariannol

20.07.22 Hysbysiad Archwylio 2021-22

10.06.22 Adroddiad Archwiliad Mewnol 2021-2022

20.05.22 Rhybudd Cyfethol Ward Llanarmon 2022

20.05.22 Rhybudd Cyfethol Ward Llanystumdwy 2022

12.05.22 Cyfarfod Blynyddol (SYLWI PLIS - Cyfarfod Blynyddol (12.05.2022) - yn cael ei gynnal drwy zoom oherwydd salwch, ac nid yn Neuadd Chwilog. Gellir cysylltu â’r Clerc i gael linc.)

13.04.22 Rhybudd o Ganlyniad Archwiliad Cymru 2020-2021

13.04.22 Angen cael prisiau gan gontractwyr ar gyfer gwaith barbio/a chlirio ar y llwybrau canlynol – erbyn 29ain o Ebrill 2022.

25.02.22 Fideos Codi Ymwybyddiaeth / Hyrwyddo – Cynghorwyr Cymuned a Thref

Mae Un Llais Cymru - gyda chymorth Llywodraeth Cymru - wedi cyhoeddi fideo i hyrwyddo ac annog unigolion i gyflwyno eu henwau yn ymgeisyddion ar gyfer etholiadau cynghorau cymuned a thref a gynhelir ym mis Mai 2022. Mae’r fideo sydd ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg yma:

Mae’r fideo yn:

  • Codi ymwybyddiaeth o rôl a chyfraniad cynghorwyr cymuned a thref i gymdeithas
  • Nodi sut mae cynghorwyr cymuned a thref mewn sefyllfa dda i wybod beth yw blaenoriaethau ac anghenion eu hardal leol a sut all cynghorau gydweithio gyda phartneriaid lleol i greu newid cadarnhaol
  • Nodi pwysigrwydd amrywiaeth mewn llywodraeth leol
  • Tynnu sylw at yr heriau y mae cynghorwyr yn eu hwynebu a’r gefnogaeth sydd ar gael iddynt e.e. trwy raglenni hyfforddiant a drefnir gan Un Llais Cymru
  • Amlinellu’r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad y maent wedi’u meithrin trwy eu rôl a sut ellir eu defnyddio mewn agweddau eraill ar fywyd a gwaith, gorfod cyfarwyddo a deall nifer o faterion anghyfarwydd a chael gwell dealltwriaeth o sut mae democratiaeth leol yn gweithio
  • Cyfleu bod gan bawb sgiliau y gallent eu cynnig i rôl Cynghorydd o’u bywyd bob dydd e.e. trefnu, cyfathrebu, datrys problemau ac ati

 

23.11.21 Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol gan fudiadau o fewn dalgylch y Cyngor

06.08.21 Hysbysiad Archwilio 2020-21

24.05.21 Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned Llanystumdwy 2020-2021

24.05.21 Cofrestr o ddatgan diddordeb aelodau Ebrill 2020 - Mawrth 2021

13.05.21 Cyfarfod Blynyddol

16.04.21 Prisiau gan gontractwyr cyn 07.05.2021

26.11.20 RHYBUDD O GANLYNIAD ARCHWILIAD

17.12.20 Hysbysiad am geisiadau am gymorth ariannol gan fudiadau o fewn dalgylch y Cyngor

06.07.20 Hysbysiad o ddyddiad penodiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

18.06.20 Cyfarfod Blynyddol

05.06.20 Ffurflenni Datgan Diddordeb 2019-2020

26.05.20 Sef Cofrestr Datgan Diddordeb aelodau o’r Cyngor Cymuned 2019 – 2020

26.05.20 Datgeliad a Chofrestr Buddiannau Aelodau 2019-2020

30.03.20 COVID 19 - Dyma restr fer o fusnesion yn yr ardal sydd yn hysbysebu (ar ‘facebook’), y gallent fod yn fuddiol yn yr adeg yma o argyfwng

10.12.19 Hysbyseb Ceisiadau am Gymorth Arianno

25.06.19 Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr – y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2019

24.04.19 Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llanystumdwy
Nos Iau 02/05/2019 7yh
Neuadd Llanystumdwy

26.11.18 Hysbyseb Ceisiadau am Gymorth Ariannol

25.11.18 Hysbyseb sedd wag Ward Llanystumdwy

09.05.18 Hysbysiad Swydd Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol

26.04.18 Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llanystumdwy
Nos Iau 03/05/2018 7pm
Neuadd Llanystumdwy

13.11.17 Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol gan fudiadau o fewn dalgylch y Cyngor

RHYBUDD ETHOLIAD - Mai 4ydd 2017

Rhybudd Etholiad Cymunedau Dwyfor

Rhybudd Etholiad Dwyfor Gwynedd

 

 

13.01.17 Etholiadau Cynghorau Cymunedau a Tref 2017

08.02.16 Sedd Wag ar y Cyngor

04.01.16 Sedd Wag ar y Cyngor

21.10.15 Sedd Wag ar y Cyngor

25.09.15 Sedd Wag Achlysurol ar y Cyngor