Gwybodaeth a Hysbysiadau

Gwybodaeth a Hysbysiadau Cyngor Cymuned Llanystumdwy

03.04.24 Rhybudd Hysbysiad Cwblhau Archwilio Cymru 2022-2023

14.02.24 Hysbyseb Pris Llwybrau

23.11.23 Hysbysiad Ceisiadau am Gymorth Ariannol

26.04.23 Hysbyseb Cyfarfod Blynyddol 04.05.2023

22.04.23 Rhybudd Hysbysiad Cwblhau Archwilio Cymru 2021-2022

Cofrestr Datgan Diddordeb Aelodau Cyngor Cymuned Llanystumdwy 2022-2023

Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned Llanystumdwy 2022-2023

Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned Llanystumdwy 2021-2022

22.04.23 Rhybudd Hysbysiad Cwblhau Archwilio Cymru 2021-2022

15.03.23 Hysbyseb Sedd Wag Ward Llangybi

15.03.23 Hysbyseb Prisiau Barbio Llwybrau 2023

01.02.23 Hysbyseb Ceisiadau am Gymorth Ariannol

20.07.22 Hysbysiad Archwylio 2021-22

10.06.22 Adroddiad Archwiliad Mewnol 2021-2022

20.05.22 Rhybudd Cyfethol Ward Llanarmon 2022

20.05.22 Rhybudd Cyfethol Ward Llanystumdwy 2022

12.05.22 Cyfarfod Blynyddol (SYLWI PLIS - Cyfarfod Blynyddol (12.05.2022) - yn cael ei gynnal drwy zoom oherwydd salwch, ac nid yn Neuadd Chwilog. Gellir cysylltu â’r Clerc i gael linc.)

13.04.22 Rhybudd o Ganlyniad Archwiliad Cymru 2020-2021

13.04.22 Angen cael prisiau gan gontractwyr ar gyfer gwaith barbio/a chlirio ar y llwybrau canlynol – erbyn 29ain o Ebrill 2022.

25.02.22 Fideos Codi Ymwybyddiaeth / Hyrwyddo – Cynghorwyr Cymuned a Thref

Mae Un Llais Cymru - gyda chymorth Llywodraeth Cymru - wedi cyhoeddi fideo i hyrwyddo ac annog unigolion i gyflwyno eu henwau yn ymgeisyddion ar gyfer etholiadau cynghorau cymuned a thref a gynhelir ym mis Mai 2022. Mae’r fideo sydd ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg yma:

Mae’r fideo yn:

  • Codi ymwybyddiaeth o rôl a chyfraniad cynghorwyr cymuned a thref i gymdeithas
  • Nodi sut mae cynghorwyr cymuned a thref mewn sefyllfa dda i wybod beth yw blaenoriaethau ac anghenion eu hardal leol a sut all cynghorau gydweithio gyda phartneriaid lleol i greu newid cadarnhaol
  • Nodi pwysigrwydd amrywiaeth mewn llywodraeth leol
  • Tynnu sylw at yr heriau y mae cynghorwyr yn eu hwynebu a’r gefnogaeth sydd ar gael iddynt e.e. trwy raglenni hyfforddiant a drefnir gan Un Llais Cymru
  • Amlinellu’r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad y maent wedi’u meithrin trwy eu rôl a sut ellir eu defnyddio mewn agweddau eraill ar fywyd a gwaith, gorfod cyfarwyddo a deall nifer o faterion anghyfarwydd a chael gwell dealltwriaeth o sut mae democratiaeth leol yn gweithio
  • Cyfleu bod gan bawb sgiliau y gallent eu cynnig i rôl Cynghorydd o’u bywyd bob dydd e.e. trefnu, cyfathrebu, datrys problemau ac ati

 

23.11.21 Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol gan fudiadau o fewn dalgylch y Cyngor

06.08.21 Hysbysiad Archwilio 2020-21

24.05.21 Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Cymuned Llanystumdwy 2020-2021

24.05.21 Cofrestr o ddatgan diddordeb aelodau Ebrill 2020 - Mawrth 2021

13.05.21 Cyfarfod Blynyddol

16.04.21 Prisiau gan gontractwyr cyn 07.05.2021

26.11.20 RHYBUDD O GANLYNIAD ARCHWILIAD

17.12.20 Hysbysiad am geisiadau am gymorth ariannol gan fudiadau o fewn dalgylch y Cyngor

06.07.20 Hysbysiad o ddyddiad penodiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

18.06.20 Cyfarfod Blynyddol

05.06.20 Ffurflenni Datgan Diddordeb 2019-2020

26.05.20 Sef Cofrestr Datgan Diddordeb aelodau o’r Cyngor Cymuned 2019 – 2020

26.05.20 Datgeliad a Chofrestr Buddiannau Aelodau 2019-2020

30.03.20 COVID 19 - Dyma restr fer o fusnesion yn yr ardal sydd yn hysbysebu (ar ‘facebook’), y gallent fod yn fuddiol yn yr adeg yma o argyfwng

10.12.19 Hysbyseb Ceisiadau am Gymorth Arianno

25.06.19 Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr – y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2019

24.04.19 Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llanystumdwy
Nos Iau 02/05/2019 7yh
Neuadd Llanystumdwy

26.11.18 Hysbyseb Ceisiadau am Gymorth Ariannol

25.11.18 Hysbyseb sedd wag Ward Llanystumdwy

09.05.18 Hysbysiad Swydd Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol

26.04.18 Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llanystumdwy
Nos Iau 03/05/2018 7pm
Neuadd Llanystumdwy

13.11.17 Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol gan fudiadau o fewn dalgylch y Cyngor

RHYBUDD ETHOLIAD - Mai 4ydd 2017

Rhybudd Etholiad Cymunedau Dwyfor

Rhybudd Etholiad Dwyfor Gwynedd

 

 

13.01.17 Etholiadau Cynghorau Cymunedau a Tref 2017

08.02.16 Sedd Wag ar y Cyngor

04.01.16 Sedd Wag ar y Cyngor

21.10.15 Sedd Wag ar y Cyngor

25.09.15 Sedd Wag Achlysurol ar y Cyngor